I. Informujemy, że zarządzeniem  Prezesa Zarządu nr 105/2018  z 27.07.2018r. w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.   powołany został Zespół ds. Etyki   w celu rozwiązywania problemów natury  etycznej   , mogących występować  w Szpitalu w związku z prowadzoną działalnością.

W skład Zespołu wchodzą :

 • Barbara Galas – przewodnicząca
 • Daniela Gryska
 • Agnieszka Jokiel
 • Kazimierz Swoboda

Zespół współpracuje  z  Dyrektorem ds. Lecznictwa, Naczelną Pielęgniarką, Psychologiem, Kapelanem  Szpitalnym oraz przedstawicielami  innych  jednostek organizacyjnych Szpitala w zakresie niezbędnym do należytego wykonania  zadań.

II. Osoby zainteresowane / osoby zatrudnione w Spółce  lub  pacjenci  bądź ich przedstawiciele/  mogą zwracać się do Zespołu  z problemami natury etycznej  poprzez  :

1.  składanie pisemnych wniosków :

a/za pośrednictwem  poczty na adres Zespół ds. Etyki Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. 41-703  Ruda Śląska  ul. Lipa 2 ,

b/ bezpośrednio w Sekretariacie Zarządu  Spółki ,  w zaklejonej kopercie z oznaczeniem adresata  Zespół ds. Etyki  Szpitala  Miejskiego w Rudzie Śląskiej  sp. z o.o.

c/drogą e – mail  na adres:  sekretariat@szpitalruda.pl

lub

2. bezpośrednią rozmowę z członkiem Zespołu ds. Etyki  , po uprzednim  ustaleniu  terminu spotkania  drogą  e – mail sekretariat@szpitalruda.pl   lub  telefonicznie  32 779 59 26 , 32 779 59 14 .

Zainteresowana/y  może też skontaktować się  bezpośrednio z wskazanymi wyżej  osobami współpracującymi z Zespołem  . Informację o możliwości i sposobie kontaktu można uzyskać  w danej komórce organizacyjnej lub  na stronie internetowej www.szpitalruda.pl.

3.Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

III. Zadania Zespołu  ds. Etyki

Zadaniem Zespołu ds. Etyki jest podejmowanie różnorodnych   działań   naprawczych   w celu   rozwiązywania zaistniałych w Szpitalu problemów natury  etycznej  a także działań  profilaktycznych  służących zapobieganiu ich powstawania  ,  a w szczególności :

 1. promowanie  znajomości  praw pacjenta   oraz  praw pracownika a także  monitorowanie ich przestrzegania.
 2. upowszechnianie zasad etycznego postępowania wynikających z  etyki ogólnej oraz etyki zawodowej określonych  w Kodeksach Etyki Zawodowej dotyczących  m.inn. lekarzy , pielęgniarek i położnych , fizjoterapeutów  i innych  grup zawodowych ,o ile taki zbiór zasad jest  ustanowiony.
 3. udzielanie wyjaśnień  i wyrażanie opinii  w zakresie  przepisów prawa  oraz zasad etycznego postępowania a także przyjmowanie uwag i zgłoszeń o ujawnionych naruszeniach.
 4. formułowanie ogólnych wytycznych w zakresie  trybu rozwiązywania  typowych problemów etycznych oraz  promowanie wzorcowych standardów zachowań .
 5. 5.udzielanie  wsparcia  personelowi medycznemu ,  pacjentom i ich przedstawicielom  w  rozwiązywaniu problemów natury  etycznej   związanych z procesem  leczenia ,  w tym także  w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
 6. pomoc w rozwiązywaniu wątpliwych  etycznie  problemów dotyczących relacji pomiędzy :
  • pracownikami  (osobami zatrudnionymi  w Spółce)    i  pacjentami bądź ich przedstawicielami   lub
  • samymi  pracownikami  / osobami zatrudnionymi w Spółce  /,
  • w szczególności poprzez  prowadzenie mediacji .
 7. współpraca z  Dyrektorem ds. Lecznictwa , Naczelną Pielęgniarką , Psychologiem ,  Kapelanem  Szpitalnym i  innymi  jednostkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie niezbędnym do  należytego wykonania   zadań.